Katedra Biologii Środowiska

Książka "Szata roślinna wybranych fragmentów dolin Noteci i Kanału Bydgoskiego..." autorstwa dr Barbary Waldon-Rudzionek

Tytuł pracy: Szata roślinna wybranych fragmentów dolin Noteci i Kanału Bydgoskiego jako efekt zróżnicowania warunków siedliskowych i gospodarki człowieka

Autor: dr Barbara Waldon-Rudzionek

Przedmiotem pracy jest charakterystyka szaty roślinnej fragmentów dwóch sąsiadujących ze sobą dolin rzecznych – Noteci oraz Kanału Bydgoskiego, a celem poznanie czynników, zarówno naturalnych, jak i antropogenicznych, które mają największy wpływ na zróżnicowanie flory, roślinności oraz krajobrazów roślinnych. Przeprowadzono szczegółowe studia dotyczące historii zagospodarowania dolin, geomorfologii, hydrologii, struktury gleb, klimatu oraz przebadano potencjalną roślinność naturalną. Zastosowano metody i narzędzia badawcze z zakresu ekologii roślin, geobotaniki i fitoindykacji, statystyki, analiz numerycznych, kartografii z geoinformacją (GIS), a także analiz krajobrazowych.

W obrębie sześciu transektów, o łącznej powierzchni 20,56 km2, wyróżniono 798 jednostek krajobrazowych, które pogrupowano w 20 typów kompleksów zbiorowisk roślinnych. Flora roślin naczyniowych badanego terenu liczy 846 taksonów, wśród których aż 33,8% stanowią gatunki rzadkie, chronione bądź zagrożone. Zidentyfikowano 287 fitocenonów, przy czym do bezpośrednio zagrożonych wymarciem w kraju (kategoria E) należy 10 zespołów, 58 ma status zagrożonych (V), a 52 są zagrożone w stopniu nieokreślonym (I). Najbardziej naturalny charakter wykazują kompleksy roślinności wodnej, szuwarowej oraz leśnej starorzeczy i ich obrzeży, a także kompleksy roślinności lasów zgodnych z siedliskiem. W obrębie transektów najwyższe walory mają powierzchnie zlokalizowane w dolinie Noteci podlegające zalewom. Praca zawiera również wnioski o charakterze aplikacyjnym.

Publikacja zainteresuje studentów kierunków przyrodniczych (np. Biologia, Ochrona środowiska, Rewitalizacja dróg wodnych) oraz specjalistów i naukowców zajmujących się szeroko pojętą botaniką oraz ochroną przyrody.