Ramowy Program Praktyk Zawodowych

Program praktyk zawodowych na studiach pierwszego stopnia na kierunkach:
biologia oraz ochrona środowiska

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie MNiSzW z 12 lipca 2007, § 13 (Dz. U. nr 164, poz.1166)
 • Regulamin studiów UKW (Zarz. Nr 73/2006/2007 Rektora UKW z dn. 05.06.2007.)
 • Regulamin praktyk zawodowych UKW (Zarz. Nr 40/2007/2008 Rektora UKW z dn. 23.04.2008.)

Czas trwania
15 dni roboczych (3 tygodnie) realizowanych w ustalonym okresie czasu, przy czym liczbę godzin dnia pracy (nie więcej niż 8 godz.) ustala opiekun praktyki zaś każda godzina ponad 8 godz. jest zaliczana na poczet kolejnego dnia.

Cele
zapoznanie ze strukturą, statusem prawnym i zadaniami jednostki, w której odbywana jest praktyka, jej regulaminem, celami, formami, technikami i organizacją pracy, obowiązkami pracowników, sprzętem laboratoryjnym i aparaturą pomiarową, kontrolną, diagnostyczną, dokumentacją, zbiorami itp.

Zadania (uzależnione od miejsca odbywania praktyk):

 • poznanie zasad działania placówki,
 • zaznajomienie się z zasadami ewidencjonowania dokumentowania i gromadzenia prac jednostki,
 • poznawanie przepisów prawnych związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska,
 • poznanie sprzętu i aparatury wykorzystywanej w miejscu realizacji praktyk oraz posługiwanie się nim,
 • poznawanie technik pracy w terenie,
 • asystowanie przy planowaniu i wykonywaniu pomiarów, pobieraniu prób, przeprowadzaniu analiz, eksperymentów naukowych, sporządzaniu dokumentacji itp.,
 • poznawanie metod i zasad dokumentowania obserwacji i eksperymentów naukowych,
 • poznawanie procesów technologicznych i procedur związanych z ochroną środowiska i przyrody,
 • wykorzystywanie techniki informatycznej w biologii i ochronie środowiska,
 • przygotowanie materiałów informacyjnych, poglądowych i dydaktycznych wykorzystywanych    w pracy placówki, w której realizowane są praktyki,
 • inne zadania związane z kierunkiem studiów wyznaczone przez kierowników placówki w której realizowane są praktyki.

Obowiązki praktykanta

 • zapoznanie się z programem i regulaminem praktyki,
 • realizacja zadań zgodnie z ustalonym przez kierownika placówki i opiekuna harmonogramem,
 • przestrzeganie regulaminu, dyscypliny pracy i zasad obowiązujących w miejscu odbywania praktyki,
 • prowadzenie dokumentacji w postaci dziennika praktyk

Dokumentacja praktyki

 • prowadzenie dziennika (notatnik), w którym student dokumentuje czas pracy (data, liczba godzin) i zapisuje notatki z wykonywanych prac,
 • sprawozdanie opisowe z praktyki i własne uwagi z jej przebiegu,
 • opinia praktyki zawodowej.

Zaliczenie

Zaliczenie następuje po złożeniu dokumentacji (dziennik, sprawozdanie, opinia) u kierunkowego opiekuna praktyki w tydzień po jej zakończeniu.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Biologii Środowiska,

Al. Ossolińskich 12, 85-090 Bydgoszcz, tel. 52 376 79 12