Kierunki badań

Badania w zakładzie botaniki

Porównanie szaty roślinnej dolin rzecznych i cieków o różnym stopniu antropogenicznych przeobrażeń (kierownik: dr Barbara Waldon-Rudzionek, zespół wykonawców: mgr Ewa Wachowiak-Świtała).
Pobocza szlaków komunikacyjnych jako drogi migracji i siedliska roślin (kierownik: dr hab. Halina Ratyńska, prof. nadzw. UKW, zespół wykonawców: mgr Ewa Wachowiak-Świtała, dr Barbara Waldon-Rudzionek, dr Renata Hoffmann).
Rozpoznania szaty roślinnej regionu kujawsko-pomorskiego (kierownik: dr Barbara Waldon-Rudzionek, zespół wykonawców: dr hab. Halina Ratyńska, prof. nadzw. UKW, dr Renata Hoffmann, mgr Ewa Wachowiak-Świtała).
Sukcesja wtórna na różnych typach siedlisk (kierownik: dr hab. Halina Ratyńska, prof. nadzw. UKW)
Zbiorowiska leśne regionu kuj-pom (kierownik: dr hab. Halina Ratyńska, prof. nadzw. UKW, zespół wykonawców: dr Renata Hoffmann).

Zróżnicowanie zbiorowisk leśnych okolic Zielonej Góry oraz zmiany zachodzące w ich obrębie w ostatnich 30 latach (kierownik tematu: dr Renata Hoffmann - zakończono)
Porównanie zróżnicowania zbiorowisk leśnych po 30 latach na przykładzie okolic Zielonej Góry (kierownik tematu: dr hab. Halina Ratyńska, prof. nadzw., zespół wykonawców: mgr Renata Hoffmann - zakończono)

Ekologia, ochrona i kształtowanie krajobrazu

Katedra Botaniki, Katedra Ekologii – badania koncentrują się w dwóch nurtach badawczych: ekologii krajobrazu, gdzie prowadzi się badania nad prawidłowościami występowania w różnych typach krajobrazu wybranych gatunków roślin i zwierząt. Wyniki badań wykorzystywane są do waloryzacji przyrodniczej oraz oceny zagrożeń gatunków i zbiorowisk (zgrupowań) roślin i zwierząt.

Zasoby naturalne flory i fauny oraz ocena ich zmian

Katedra Botaniki, Katedra Ekologii, Zakład Zoologii – prowadzone są badania nad zasobami naturalnymi (zróżnicowaniem gatunkowym i liczebnością) wybranych grup zwierzęcych oraz florą i roślinnością.

Nurt botaniczny obejmuje badania nad florą i roślinnością drobnych zbiorników wodnych, stan zachowania rzadkich gatunków roślin naczyniowych w rejonie Kujaw i Pomorza Południowego oraz badania nad ostojami leśnych gatunków roślin w różnych typach krajobrazu.

Badania zoologiczne koncentrują się na ocenie bogactwa gatunkowego owadów zapylających w różnych regionach Polski i Europy (Niemcy, Belgia, Francja, Włochy), a szczególnie określeniu kierunku i zakresu zmian fauny w ostatnich stu latach. Prowadzone są także badania nad bioróżnorodnością i procesami sukcesyjnymi roztoczy glebowych w ekosystemach leśnych i podmokłych.

Rozwijane są prace taksonomiczne, co owocuje monografiami wybranych grup owadów oraz kluczami do oznaczania gatunków, bez których ocena bioróżnorodności badanych grup zwierząt jest niemożliwa.

Biologia i behawior roztoczy z rzędu Mesostigmata

Zakład Zoologii - Laboratorium Akarologii Stosowanej - badania biologii i zachowań wybranych gatunków Mesostigmata prowadzone są w eksperymentach microcosm oraz z wykorzystaniem systemu monitoringu wideo.

Taksonomia i morfologia wybranych gatunków drzew i krzewów

Katedra Botaniki – prowadzone są badania nad zróżnicowaniem geograficznym wybranych grup systematycznych roślin w skali regionalnej (Kujawy i Pomorze) i europejskiej (region Śródziemnomorski). Badania prowadzone są obecnie w oparciu o analizę cech morfologicznych.

Mikoryza drzew leśnych

Zakład Mikologii i Mikoryzy – badania nad zróżnicowaniem gatunkowym i liczebnością (biomasą) grzybów wchodzących w układy mikoryzowe w różnych typach ekosystemów. W najbliższych latach będą prowadzone badania nad:

  • wpływem kolonizacji mikoryzowej na rozwój roślin zasiedlających glebę skażoną pestycydami;
  • kolonizacji mikoryzowej drzew żyjących w środowisku miejskim;
  • zróżnicowaniem i aktywnością metaboliczną mikoryz siewek i sadzonek drzew rosnących w środowisku zanieczyszczonym pierwiastkami śladowymi.
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Biologii Środowiska,

Al. Ossolińskich 12, 85-090 Bydgoszcz, tel. 52 376 79 12